Οι διαστάσεις της γης μας

Δώρα Δορμπαράκη
Embed
Report Abuse
Copy and paste this code in the source code of your site:
Ποιες είναι οι διαστάσεις του "μικρού" μας πλανήτη.