Zadacha5_Moovly[Copy]

Boyan Dimitrov
Embed
Report Abuse
Copy and paste this code in the source code of your site:
Предприятието – основен икономически субект на стопанската дейност. Правни форми – същност. Капитал на предприятието – същност, роля, състав и капиталова структура. Инвестиции и инвестиционна дейност - обхват, видове инвестиции, инвестиционен процес. Дълготрайни активи на предприятието – състав, структура и оценки. Дълготрайни активи на предприятието – изхабяване и амортизация Краткотрайни активи на предприятието – състав, структура.