Икономика

georgi stoyanov
Embed
Report Abuse
Copy and paste this code in the source code of your site:
1 Капитал на предприятието – същност, роля, състав и капиталова структура. 2Инвестиции и инвестиционна дейност - обхват, видове инвестиции, инвестиционен процес. 3 Дълготрайни активи на предприятието – състав, структура и оценки. 4 Дълготрайни активи на предприятието – изхабяване и амортизация 5 Краткотрайни активи на предприятието – състав, структура.