Икономика

Ventsy Mihalov
Embed
Report Abuse
Copy and paste this code in the source code of your site:
*Капитал на предприятието – същност, роля, състав и капиталова структура. *Инвестиции и инвестиционна дейност - обхват, видове инвестиции, инвестиционен процес. *Дълготрайни активи на предприятието – състав, структура и оценки. *Дълготрайни активи на предприятието – изхабяване и амортизация *Краткотрайни активи на предприятието – състав, структура.