Икономика

Desislava Nikolova
Embed
Report Abuse
Copy and paste this code in the source code of your site:
Това е клипче включва план за Капитал, Инвестиции, Дълготрайни активи и Краткотрайни активи.