Икономика

Peter Nikov
Embed
Report Abuse
Copy and paste this code in the source code of your site:
Това видео обяснява темите, свързани с първото ми писмено изпитване по Икономика, а именно: капитала на предприятието,инвестиции и инвестиционната дейност,дълготрайни и краткотрайни активи на предприятието.