Kako je Tales izmjerio visinu Keopsove piramide?

Ivana Sukačić
Embed
Report Abuse
Copy and paste this code in the source code of your site:
Upoznati učenike s postupcima određivanja visina objekata pomoću sličnosti tj. postupka Talesa pri mjerenju visine Keopsove piramide