Doodle Animation [Copia]

Doodle Animation [Copia]

Published on 12 April 2022
Transcript
00:22
Què és el Sector Primari?
00:27
Què és la Ramaderia?
00:42
Què és la Silvicultura?
00:42
La Silvicultura és l'activitat econòmica primària que s'encarrega del cultiu i el manteniment de boscos i muntanyes amb l'objectiu de que l'home pugui produïr de forma sostenible. 
00:42
00:48
Què són els paisatges agraris?
00:48
Són paisatges naturals modificats per l'home per obtenir productes de la natura.
00:48
Hi ha diferents tipus de paisatges agraris segons com siguin: Les parcel·les Els sistemes de conreu El poblament
00:53
Les parcel·les són trossos de sòl dedicats al conreu. Hi han 2 tipus de parcel·les segons la mida, la forma i els límits: 1.- Camps oberts (openfield): formats per parcel·les obertes, petites i regulars. 2.- Camps tancats (bocage): formats per parcel·les tancades, grans i irregulars. Els sistemes de conreu són tecniques que utilitzem per obtenir els productes agraris. Aquests són: 1.- El POLICONREU: És l'espai agrari que es divideix en moltes parcel·les on es conreen espècies diferents 2.- El MONOCONREU: És un espai agrari a on es conrea un sol producte. 3.- PAISATGES DE REGADIU: L'aigua s'extreu del subsòl o embassaments a través de canals. 4.- CONREUS DE SECÀ: Només reben l'aigua de la pluja. 5.- AGRICULTURA INTENSIVA: Es caracteritza perquè produeix una quantitat molt gran de productes en un mínim espai possible. 6.- AGRICULTURA EXTENSIVA: Es caracteritza perquè es practica en espais amb extensions molt grans de terreny per obtenir grans quantitats de productes conreats a un preu baix.
00:58
 
00:58
El poblament és la part de l'espai rural on viuen les persones. Pot ser de dos tipus: 1.- Dispers, quan les videndes es troben aïllades. 2.- Concentrat, quan les videndes estan agrupades.
01:03
Com influeix el tipus d'aprofitament de sòl intensiu/extensiu?
01:03
La principal diferència entre l'agricultura intensiva i l'extensiva és: 1.- Que l'agricultura intensiva força la terra per produïr i treure el màxim benefici d'aquesta a través de l'utilització de fertilitzants, fungicides i pesticides o utilitzant tècniques desenvolupades per l'home en una extensió de terra no massa gran.  Aquesta forma d'agricultura no és la més ecològica ja que pot perjudicar seriosament el medi ambient. 2.- Al contrari que l'intensiva, l'agricultura extensiva es fa servir en terrenys amplis i grans camps de conrreu, treïent menys producció però sempre respectant el medi ambient i l'ecosistema.
01:08
Com influeix el tipus d'extensió minifundis/latifundis?
01:08
1.- MINIFUNDIS: - Són explotacions agràries formades per petites extensions de terra. - La seva activitat es basa en l’agricultura de subsistència. - Normalment pertany a un sol propietari i la terra és explotada i treballada per ell la seva família. - Es basa en una economia d’autoconsum. - Hi ha poca inversió de capital ja que normalment no utilitzen maquinària d’alta tecnologia
01:08
Segons el tipus d’extensió de terra disponible per l’activitat agrària, aquesta es pot diferenciar entre minifundis i latifundis:
01:14
2.- LATIFUNDIS: - Són explotacions agràries formades per grans extensions de terra (es considera latifundi quan el terreny te més de 100 hectàrees). - La producció recollida te un fi comercial. - Pertany a un o més propietaris, els quals contracten a treballadors pel conreu de les seves terres. - Per norma general, els latifundis tenen maquinaria amb tecnologia avançada per facilitar el màxim de producció dels seus productes, és per aquest motiu que ha d’haver un gran inversió econòmica.
01:19
01:19
Segons el tipus de reg l’agricultura es pot diferenciar en reg de secà i reg de regadiu: 1.- REG DE SECÀ: - Aquest reg depèn bàsicament de les precipitacions atmosfèriques (pluja, neu). - No hi ha una intervenció directa de l’home per aportar aigua als conreus. - És el sistema més generalitzat però també el que te més risc ja que la producció dependrà del temps que faci. - És una forma de reg sostenible per l’ecosistema i el medi ambient, ja que augmenta la fertilitat de la terra degut a la utilització d’adobs i agroquímics. - A través del reg de secà es cultiven: Cereals: Blat, civada, ordi, sègol. Lleguminoses: Cigró, llentia, fava, pèsols. Fruiters: Albercoquer, ametller, figuere, olivera. Vinya. Altres arbres com són: el garrofer i pistatxer. Hortícoles: Melonera, tomaquera, alls, cebes.
01:24
2.- REG DE REGADIU: - Aquest sistema de regadiu depèn directament de la intervenció de l’home, ja que és ell qui proporciona als cultius l’aigua necessària pel seu desenvolupament a través de mètodes artificials de reg (embassaments, canals, pous, etc...). - Els diferents sistemes de reg proporcionaran un augment de la producció i permet el desenvolupament normal de les plantes en cas de falta de pluges. - Es necessita una gran inversió econòmica ja que s’han de disposar d’un conjunt d’infraestructures i transports amb tecnologia adequada per obtenir la gran quantitat d’aigua que es necessita per a l’explotació de la terra. - A través d’aquest sistema es cultiven tota mena de: Cereals, lleguminoses, fruiters, verdures, etc...
01:29
Diferències entre agricultura de subsistència i de mercat: 1.- AGRICULTURA DE SUBSISTÈNCIA: - L’objectiu és produir només el necessari per abastir als agricultors, ramaders, mercat local i pel consum propi familiar. - Va destinat a l’autoconsum. - S’obtenen productes diversos (no hi ha importació de productes no originaris de la zona). - Les tècniques que es fan servir son rudimentàries i poc evolucionades tecnològicament.
01:29
2.- AGRICULTURA DE MERCAT: - L’objectiu és produir els aliments que volen els consumidors per vendre’ls a diferents ciutats i països. - La producció és molt elevada, de grans quantitats. - S’obtenen productes diversos (no autòctons, de diferents llocs). - S’utilitza maquinària moderna, de transport, fertilitzants i llavors seleccionades.
01:34
Què és la RAMADERIA i tipus?: La ramaderia és una activitat econòmica que consisteix en la domesticació i cria de bestiar per obtenir: Força de treball Productes alimentaris Matèries primes. Segons el tipus d’animals que exploten es pot classificar: 1.- Ramaderia BOVINA: Vaques i bous. 2.- Ramaderia OVINA: Ovelles i cabres. 3.- Ramaderia PORCINA: Porcs 4.- Ramaderia EQUINA: Cavalls 5.- AVICULTURA: Cria d’aus per a l’obtenció de carn i ous. 6.- CUNICULTURA: Conills. 7.- APICULTURA: Cria d’abelles per a la producció de mel i cera.
01:39
Segons el lloc on es practica la ramaderia aquesta pot ser: 1.- RAMADERIA TRADICIONAL: - Es practica des de el Neolític. - Dintre d’aquesta ramaderia trobem la ramaderia itinerant, vinculada a les societats nòmades ja que hi ha un moviment constant del bestiar per buscar pastures naturals. 2.- RAMADERIA ACTUAL: Segons el tipus d’explotació on es realitzi hi ha: - Ramaderia extensiva: Es cria el bestiar en amplies extensions de terreny. No s’estabula el bestiar. - Ramaderia intensiva: Es caracteritza per ser explotacions amb importants inversions de capital en instal·lacions i en tecnificació. Són explotacions estabulades i s’alimenta el bestiar amb pinsos. 
01:44
Què és la PESCA i tipus?: La pesca és l’activitat econòmica que es realitza per obtenir els recursos animals que ofereix l’aigua dels rius, llacs i mars . Hi ha dos tipus: 1.- PESCA TRADICIONAL O ARTESANAL: Es realitza a prop de la costa del mar i vores de rius i llacs. Es fan servir força humana i eines senzilles. És una producció per l’autoconsum i local. 2.- LA PESCA LA INDUSTRIAL: L’objectiu és obtenir un gran volum de captures. Són necessaris vaixells de gran volum amb sistemes de pesca avançada i tecnologia d’última generació, així com una plantilla de treballadors. Són necessàries infraestructures portuàries per desembarcar i distribuir la pesca. Segons on es practica la pesca industrial es classifica en: * PESCA COSTANERA: es practica a prop de la costa amb vaixells petits. * PESCA D’ALTURA: es practica en alta mar, fa servir flotes de vaixells grans i ben equipats que estan en alta mar durant setmanes i mesos. * GRAN PESCA: es practica en aigües molt llunyanes amb flotes assistides per vaixells d’abastament.
01:49
Què és la SILVICULTURA i tipus?: La silvicultura és l’activitat econòmica dedicada al cultiu, cura i millora de l’explotació de boscos i millora de l’explotació forestal. El seu principal objectiu és la conservació del medi ambient i la naturalesa. Depenent del territori i necessitats de cada regió hi ha dos tipus: 1.- SILVICULTURA INTENSIVA: es fan servir diferents tècniques per garantir una major productivitat de la superfície que s’està cultivant, amb l’objectiu de protegir al màxim el medi ambient.
01:49
2.- SILVICULTURA EXTENSIVA: s’encarrega de la protecció d’àrees de terreny grans. Engloben activitats ambientals, econòmiques i socials. Te com objectiu principal conscienciar a la població sobre la protecció del medi ambient a les zones on es cultiva, per garantir la producció i manteniment dels boscos d’una forma sostenible i duradora en el temps.