Group1_Sale

Group1_Sale

Published on 1 April 2020

KRIZZEL SALE - GROUP 1 ( KABANATA 5 )

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:03
Kabanata V:
00:05
Pangangalap ng mga datos, Impormasyon at Sanggunian
00:06
Krizzel Ann D. SaleABM 3 MalinisGroup 1
00:09
Ang unang naiisip ng mga bagong mananaliksik ay kadalasang hindi "Ano ang hahanapin ko?" kundi "Saan ako maghahanap?"                ~ Kate L. Turabian (2010)
00:15
A. Mga hanguan ng Impormasyoo Datos
00:16
B. Pangangalap ng mga Impormasyon o Datos
00:18
C. Pagtatala ng mga Impormasyon o Datos
00:24
Ayon kina Mosura, et al.(1999), Ang mga hanguan primarya ay:  
00:29
Mga indibiduwal o awtoridad            
00:33
Mga grupo o organisasyon
00:37
Kinagawiang Kaugalian
00:41
Pampublikong kasulatan o Dokumento
00:45
Ayon kina Mosura, et al. (1999), Angmga hanguang sekondarya naman ay:
00:50
Mga aklat
00:55
Mga nalathalang artikulo
01:02
Mga tisis, Disertasyon, at pag-aaral ng pisibiliti
01:06
Mga monograp, manwal polyeto,manuskrito at iba pa.
01:12
Hanguang Elektroniko
01:12
- Mas kilala sa tawag na internet- Pinakamalawak at pinakamabilis- Liham- elektroniko o email  
01:17
Gaano kahalaga ang impormasyong na nang galing sa Internet? Ano-ano ang sukatan ng kahalagahan nito? Narito ang mga ilang payo hinggil sa bagay na ito: 
01:22
1. Anong uri ng web site ang iyong tinitignan? 
01:24
A. Uniform Resource Locators (URLs)Halimbawa:  
01:25
www.universityof_makati.edu 
01:27
B. .Org at .ComHalimbawa:  
01:28
www.knightsofcolumbus.orgwww.yahoo.com   
01:32
2. Sino ang may akda?Mahalagang malaman kung sino ang may-akda ng isang impormasyon sa internet nang sa gayo’y masuri ng wasto ay kumpleto. 
01:33
3. Ano ang layunin?Alamin ang layunin ng akda kung bakit naglunsad o naglabas ng website. 
01:34
4. Paano inilahad ang impormasyon?Ang teksto ba ay pang-advertising o opinyon lamang? Alamin din kung may bias at prejudice ang teksto. 
01:38
5. Makatotohanan ba ang teksto?Alamin kung opisyal o dokumentado ang teksto. Pag-aralankung ang pagkakasulat ay maayos o kung wasto ang baybay at gramatika. 
01:40
6. Ang impormasyon ba ay napapanahon?Marapat na nakalagay ang petsa ng pinakahuling rebisyun ng sagayon ay malaman kung ang akda ay bago o hindi.  
01:47
A. Mga hanguan ng Impormasyoo Datos
01:48
B. Pangangalap ng mga Impormasyon o Datos
01:49
C. Pagtatala ng mga Impormasyon o Datos