Konsep Teknologi

Konsep Teknologi

Published on 19 August 2023
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:04
KONSEP TEKNOLOGI
00:06
Galbraith (1967),technology is the systematic application of scientificor other organised knowledge to practical tasks, yang membawa maksud teknologi adalah keupayaan dalam menggunakan pengetahuan sama ada pengetahuan saintifik atau pengetahuan lain yang tersusun, digunakan secara sistematik sehingga mampumempamerkan amalan praktikal dalam melaksanakan sesuatu tugas sehingga tugas tersebut mencapai kejayaan.
00:09
TEKNOLOGI PENDIDIKAN
00:10
Bahagian Teknologi Pendidikan di Kementerian Pelajaran Malaysia (1991) mentakrifkan teknologi pendidikan adalah aplikasi media, sistem, pendekatan dan teknik ke arah pencapaian pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.Satu pendekatan yg sistematik yg amat sesuai dan boleh diterima bagi proses menyelesaian satu-satu masalah pengajaran dan pembelajaran. Teknologi pendidikan: satu pendekatan yg sistematik yg amat sesuai dan boleh diterima bagi proses menyelesaian satu-satu masalah pengajaran dan pembelajaran.
00:15
DOMAIN TEKNOLOGI
00:16
Domain Teknologi Pendidikan Fasa Pertama Tahun 1977
00:18
Domain Teknologi Pendidikan Fasa Kedua Tahun 1994
00:22
Fasa 1: Tahun 1977: *Pengembangan pengajaran *Sumber pembelajaran *Pengurusan pengajaran Fasa 2: Tahun 1994: *Reka bentuk *Pembangunan *Penggunaan *Pengurusan *Penilaian
00:28
Fasa 1: Teknologi pengajaran merupakan satu proses yang kompleks dan bersepadu yang melibatkan manusia, prosedur, idea, peralatan dan organisasi untuk menganalisis masalah-masalah serta mereka bentuk, menilai dan menguruskan penyelesaian kepada masalah-masalah. Proses pembelajaran itu pula mempunyai matlamat dan terkawal
00:31
Fasa 2: Teknologi pengajaran adalah teori dan amalan tentang mereka bentuk , membangun,mengguna, dan menilai proses serta sumber untuk pembelajaran
00:33
Kementerian Pelajaran Malaysia (2012) menyatakan prinsip teknologi pendidikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran hanya merupakan sebagai bahan bantu kepada guru untuk mengajar dan tidak boleh digunakan untuk menggantikan pengajaran.
00:36
SEKIAN