PRES_1_V

PRES_1_V

Published on 26 December 2021
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:00
Chào mừng bạn đến với khóa học Pre-Starter
00:25
Trước tiên, chúng ta sẽ cùng
00:35
Excuse me, I have a question. /ɪkˈskjuːz miːˈaɪ hæv ə ˈkwestʃən/
00:40
Can you write it on the board? /kæn ju ˈraɪt ˈɪt ˈɒn ðə bɔːd/
00:47
We are finished. /wiː ɑːr ˈfɪnɪʃt/
00:55
Practice 1. Match each sentence