Project 8

Project 8

Published on 8 February 2021
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
LO
Lucie Opustilová
Lucie's Personal Gallery
Transcript
00:03
Aktivní příjem: výplata (kolik opravdu vydělávám)
00:09
Pracovní smlouva
00:09
Pracovní smlouva VZOR upravená podle § 33-39 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce Zaměstnavatelem: Název:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sídlo:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IČO:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zapsaný v rejstříku vedeném Městským soudem:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zastoupen:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dále jen „zaměstnavatel“ a zaměstnancem: Jméno a příjmení:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bytem:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Datum narození:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Číslo OP:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . státní příslušnost:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dále jen „zaměstnanec“ uzavírají tuto pracovní smlouvu: I. Základní podmínky Zaměstnavatel přijímá zaměstnance do pracovního poměru na pracovní pozici / funkci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zaměstnanec bude pro zaměstnavatele vykonávat práce, spočívající v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konkrétní popis pracovních činností, které se zaměstnanec zavazuje vykonávat pro zaměstnavatele je vymezen v pracovní náplni, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy jako její nedílnou součást. Místem výkonu práce zaměstnance je sídlo zaměstnavatele (případně provozovna zaměstnavatele či jiné místo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smluvní strany se dohodly, že zaměstnavatel může zaměstnance vysílat na pracovní cesty na nezbytně nutné období dle svých potřeb, k čemuž zamě stnanec uděluje svůj souhlas. Den nástupu zaměstnance do práce je sjednán na . . . . . . . . . . Tímto dnem vzniká pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Pracovní poměr se uzavírá na dobu neurčitou / Pracovní poměr se uzavírá na dobu určitou ode dne. . . . . . . . . . do. . . . . . . . . . Smluvní strany si ujednávají zkušební dobu v délce trvání tří (3) měsíců začínaje dnem, jenž byl sjednán jako den nástupu do práce. II. Mzdové podmínky Za vykonanou práci zaměstnanci přísluší měsíční hrubá mzda ve výši . . . . . . . . . Kč. Mzda je splatná kalendářní měsíc následující po měsíci, ve kterém na ni zaměstnanci vznikl nárok. Pravidelným termínem výplaty je . . . . . . . . den v kalendářním měsíci, v němž je mzda splatná. Připadne-li tento termín na sobotu, neděli nebo svátek, mzda bude vyplacena nejbližší následující pracovní den. Splatná mzda bude zaměstnanci vyplácena převodem na účet zaměstnance. Zaměstnavatel a zaměstnanec se dohodli, že při výkonu práce přesčas nařízené zaměstnavatelem zaměstnanci za každou hodinu takové práce přesčas nále ží příplatek ve výši . . . . . . . . Kč (minimálně ve výši . . . . . . . . % průměrného hodinového výdělku), nedohodne-li se zaměstnavatel se zaměstnanc em na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas. III. Údaje o nároku na délku dovolené a výpovědních dobách Nárok na délku dovolené na zotavenou se řídí ustanoveními § 211 a násl. zákoníku práce. Výpovědní doby jsou upraveny v ustanovení § 51 a násl. zákoníku práce. IV. Stanovení týdenní pracovní doby a rozvržení pracovní doby Délka pracovní doby činí 40 hodin týdně. Týdenní pracovní doba je rozvržena rovnoměrně do pětidenního pracovního týdne, tj. na pět pracovních d nů v kalendářním týdnu, kterými jsou pondělí až pátek kalendářního týdne.
00:15
II. Mzdové podmínky Za vykonanou práci zaměstnanci přísluší měsíční hrubá mzda ve výši 43. 000 Kč. Mzda je splatná kalendářní měsíc následující po měsíci, ve kterém na ni zaměstnanci vznikl nárok. Pravidelným termínem výplaty je 15. den v kalendářním měsíci, v němž je mzda splatná. Připadne-li tento termín na sobotu, neděli nebo svátek, mzda bude vyplacena ne jbližší následující pracovní den. Splatná mzda bude zaměstnanci vyplácena převodem na účet zaměstnance.
00:17
Hrubá mzda 43 000 Kč
00:22
sociální pojištění zaměstnanec 2795 Kč
00:24
zdravotní pojištění zaměstnanec 1935 Kč
00:28
daň 4130 Kč
00:33
čistá mzda 34 140 Kč
00:35
účet zaměstnance
00:38
náklad zaměstnavatele
00:41
sociální a zdravotní zaměstnavatel za zaměstnance 14 534 Kč
00:43
odvody do státu 23 394 Kč
00:46
celkem zaměstnanec stojí zaměstnavetele: 57 534 Kč
00:51
zaměstnanci přijde na účet: 34 140 Kč
00:53
Vyplatí se zaměstnavateli zaměstnanec, pokud by mu vydělal svou prací částku 57 534 Kč ?
00:56
Nebo chce ZISK ?
00:59
Zaměstnanec svou prací reálně odvede výkon za 70 000 Kč