Prosjektledelse - systemutvikling

Prosjektledelse - systemutvikling

Published on 15 October 2020
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:00
Systemutvikling
00:00
PROSJEKTLEDELSE
00:02
Å samle folk for å oppnå ønskede mål og planer
00:08
Det er fem overordnede oppgaver innenfor prosjektledelse
00:10
1. Oppdage og identifisere et problem 2. Finne ut om prosjektet er gjennomførbart 3.Kontrollere aktiviteten, hvordan skal oppgaven gjennomføres? 4.Prosjektplanlegging 5.Administrere prosjektgruppens medlemmer og team
00:20
Å oppdage og identifisere et problem
00:22
Det oppleves et problem i dagens situasjon, eller virksomheten ser muligheter for forbedring ved oppgradering, endring eller installering av nye systemer
00:25
Hva er det konkrete problemet?
00:26
Vi lager en «problem statement» en kravspesifikasjon - her defineres problemet først, og deretter deles det opp i mindre deler. Problemene blir listet opp, og følges av hvilke krav vi har for å løse dem.
00:30
Det er mange metoder for å finne ut av kravene: Use case diagram, user stories, intervjuer med brukerne, spørreskjema etc.
00:36
Avgjøre prosjektets gjennomførbarhet
00:37
Vi må avgjøre om prosjektet er gjennomførbart, og gjør en undersøkelse/studie for å finne ut av det.
00:40
For å anbefale videre arbeid med prosjektet, bør disse tre punktene oppfylles: Technical feasibility Economic feasibility Operational feasibility
00:46
Det må også avdekkes software/hardware-behov
00:47
Hva er beste løsning for dette prosjektet? Kan man bruke det man allerede har?
00:50
Cloud computing (skytjenester) er blitt vanlig - og det er mange alternativer:
00:51
Saas - software as a service Iaas - infrastructure as a service Paas - Platform as a service
00:54
Så må man velge leverandør. Leverandørene tilbyr ofte enten skreddersydde løsninger, eller COTS (commercial off-the-shelf)-løsninger som igjen tilpasses bedriften
00:59
Prosjektplanlegging
01:01
Vi må velge systemutviklingsmetode. Her er det vanlig og dele inn i strukturerte metoder, objektorienterte metoder og lettvektsmetoder.
01:03
De mest kjente metodene er SDLC (fossefallsmetoden) som går under strukturerte metoder, og scrum som er underlagt lettvektsmetoder.
01:09
For å fullføre prosjektet innenfor budsjett og tidsramme, deler vi prosjektet inn i mindre biter. Dette kaller vi WBS - en work breakdown structure
01:11
Da prosjektet er brutt ned i mindre oppgaver og aktiviteter, er det klart for å sette det i system
01:16
GANTT-chart
01:16
I et gantt-diagram planlegges tiden for prosjektet. Her legger man inn de forskjellige oppgavene, når de skal startes og fullføres, og hvor lang tid det er planlagt å bruke på dem.
01:20
Her er et eksempel på et gantt-diagram
01:25
PERT-diagram
01:26
Står for "program evaluation and review technique". Blir gjerne brukt i mer komplekse utviklingsprosjekter. Er nyttig når flere oppgaver kan utføres pararellt.
01:30
Her er et eksempel på et PERT-diagram
01:35
Kontrollere og lede prosjektet
01:36
EVM - earned value management er en metode for å overvåke kostnader, verdiskapning og teamets fremgang og arbeid
01:38
Man bør avdekke kritiske suksessfaktorer før igangsettelse, og gjennomføre en risikoanalyse. Risikoanalysen må revideres jevnlig og nye risikoer må legges til. Dette kan være alt fra tidsbruk til samarbeidsvansker i teamet.
01:45
En GOD prosjektleder: Jobber strukturert Delegerer oppgaver Er god på kommunikasjon og gir tydelige beskjeder Engasjerer og motiverer teamet
01:50
KILDER
01:50
Bøe, Tove (august 20). Modul 2 - Prosjektledelse[PowerPoint-lysbilder]. Hentet september 2020
01:50
Kendall, K.E. & Kendall, J.E. (2019). System Analysis and Design(10. utgave). Essex: Person.