SotePlask Grupp 9

SotePlask Grupp 9

Published on 19 November 2020

Potilaan oikeudellinen asema, SotePlask, Grupp 9

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
JK
Transcript
00:01
Potilaan oikeudellinen asema
00:06
Itsemääräämisoikeus
00:09
Tilanteen paranemiseksi haluaisin suositella teille toista lääkettä, mikä voisi toimia teille paremmin. Mitä mieltä sinä olet lääkkeen vaihtamisesta?
00:12
Voisin mielelläni koittaa toista lääkettä, mutta voisitteko kertoa siitä tarkemmin.
00:20
Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon asiakkaan toivomukset ja mielipide ja muutoinkin kunnioitettava hänen itsemääräämisoikeuttaan.
00:21
Asiakkaalle on annettava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen
00:21
Sama koskee hänen sosiaalihuoltoonsa liittyviä muita toimenpiteitä. Asiakasta koskeva asia on käsiteltävä ja ratkaistava siten, että ensisijaisesti otetaan huomioon asiakkaan etu
00:22
Jos täysi-ikäinen asiakas ei sairauden, henkisen toimintakyvyn vajavuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi pysty osallistumaan ja vaikuttamaan palvelujensa tai sosiaalihuoltoonsa liittyvien muiden toimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen taikka ymmärtämään ehdotettuja ratkaisuvaihtoehtoja tai päätösten vaikutuksia, on asiakkaan tahtoa selvitettävä yhteistyössä hänen laillisen edustajansa taikka omaisensa tai muun läheisen henkilön kanssa.
00:32
Jokaisella Suomessa pysyvästi asuvalla henkilöllä on oikeus hänen terveydentilansa edellyttämään terveyden- ja sairaanhoitoon
00:35
Potilaalle on annettava hänen henkeään tai terveyttään uhkaavan vaaran torjumiseksi tarpeellinen hoito, vaikka potilaan tahdosta ei tajuttomuuden tai muun syyn vuoksi voi saada selvitystä
00:39
Tvåspråkiga kommuner och samkommuner ska ordna hälso- och sjukvård på båda språken
00:39
Alla kommuninvånare ska ha tillgång till rådgivning och handledning inom socialvården
00:44
Ett barn och dess familj har rätten att få socialservice som är nödvändig med tanke på barnets hälsa och utveckling
00:47
?
00:47
00:48
Arvaa ketä tuli tänään minun vastaanotolle?... Pekka, hän taas valitteli vatsaansa
00:52
Sosiaalihuollon asiakirjat, jotka sisältävät tietoja sosiaalihuollon asiakkaasta tai muusta yksityisestä henkilöstä, ovat salassa pidettäviä
00:58
Salassapito- ja vaitiolovelvollisuudella tarkoitetaan, että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö ei saa sivulliselle kertoa asiakkaisiin tai potilaisiin tai heidän läheisiinsä liittyviä asioita ilman lupaa. Salassapitovelvollisuus ei pääty hoitosuhteen tai työsuhteen päättyessä
01:03
Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus liittyy myös potilas- ja asiakasasiakirjoihin ja niiden luovuttamiseen. Tietojen luovuttamista on myös asiakkaan tai potilaan tietojen jättäminen ulkopuolisten saataville.
01:08
Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus koskee myös opiskelijoita
01:15
Tietoja saa kuitenkin antaa vain, jos:
01:16
1) se, jota asiakirja koskee, on hoidon tai huollon ilmeisessä tarpeessa terveytensä, kehityksensä tai turvallisuutensa vaarantumisen vuoksi eikä hoidon tai huollon tarvetta muutoin voida selvittää taikka hoidon tai huollon toimenpiteitä toteuttaa
01:21
2) tieto on tarpeen lapsen edun vuoksi
01:22
TAI
01:23
3) tieto on tarpeen asiakkaan välttämättömien etujen ja oikeuksien turvaamiseksi eikä asiakkaalla itsellään ole edellytyksiä arvioida asian merkitystä.
01:27
Kiitos!
01:28
Tack!
01:29
Grupp 9