อาทีนวสัญญา

อาทีนวสัญญา

Published on 14 August 2021
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
DC
Decharat Choeypholboon
Decharat's Personal Gallery
Transcript
00:01
อานนท์ อาทีนวสัญญา เป็นอย่างไรเล่า
00:05
อานนท์
00:07
ภิกขุในกรณีนี้ ไปสู่ป่า สู่โคนไม้ หรือสู่เรือนว่าง พิจารณาอยู่ โดยประจักษ์อย่างนี้ว่า
00:17
กายนี้มีทุกข์มาก มีโทษมาก ในกายนี้มีอาพาธต่างๆ เกิดขึ้น กล่าวคือ
00:27
โรคตา
00:29
โรคหู
00:30
โรคจมูก
00:32
โรคลิ้น
00:33
โรคกาย
00:34
โรคที่ศรีษะ
00:35
โรคที่หู
00:38
โรคที่ปาก
00:39
โรคที่ฟัน
00:41
โรคไอ
00:42
โรคหืด
00:44
ไข้หวัด
00:45
ไข้มีพิษร้อน
00:46
ไข้เชื่องซึม
00:49
โรคกระเพาะ
00:50
โรคลมสลบ
00:51
ลงแดง
00:53
จุกเสียด
00:56
เจ็บเสียว
00:57
โรคเรื้อรัง
00:58
โรคฝี โรคกลาก
01:01
โรคมองคร่อ
01:03
ลมบ้าหมู
01:05
โรคหิดเปื่อย
01:07
โรคหิดด้าน
01:08
คุดทะราด
01:10
โรคละออง
01:11
โรคโลหิต
01:13
โรคดีซ่าน
01:15
เบาหวาน
01:16
โรคเริม
01:18
โรคพุพอง
01:20
ริดสีดวงทวาร
01:22
ธาตุมีดีเป็น สมุฐาน
01:25
อาพาธมีเสมหะ เป็นสมุฐาน
01:28
อาพาธมีลม เป็นสมุฐาน
01:32
ไข้สันนิบาต
01:33
ไข้เพระฤดูแปรปรวน
01:36
ไข้เพราะบริหารกายไม่สม่ำเสมอ
01:40
ไข้เพราะออก กำลังกายเกิน
01:44
ไข้เพราะ วิบากกรรม
01:47
ความไม่สบาย เพราะความหนาว
01:49
ความร้อน
01:51
ความหิว
01:52
ความระหาย
01:53
การถ่ายอุจจาระ
01:56
การถ่าย ปัสสาวะ
01:58
เป็นผู้เห็นโทษ ในกายนี้อยู่ ด้วยอาการอย่างนี้ นี้เรียกว่า อาทีนวสัญญา
02:09
ธรรมจากพระโอษฐ์
02:12
ขอขอบคุณเสียงสาธยายธรรม ภิกษุวัดนาป่าพง ปทุมธานี
02:14
@tathakotwords
02:16
โปรดติดตาม ปหานสัญญา ในคลิปถัดไป