ปหานสัญญา

ปหานสัญญา

Published on 14 August 2021
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
DC
Decharat Choeypholboon
Decharat's Personal Gallery
Transcript
00:00
ปหานสัญญา เป็นอย่างไรเล่า
00:04
อานนท์
00:05
ภิกขุในกรณีนี้ไม่ยอมรับไว้ ซึ่งกามวิตกที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมละ ย่อมบรรเทา กระทำให้สิ้นสุด ให้ถึงความ ไม่มีอีก ต่อไป
00:19
ไม่ยอมรับไว้ ซึ่งพยาปาทวิตกที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมละ ย่อมบรรเทา กระทำให้สิ้นสุด ให้ถึงความ ไม่มีอีก ต่อไป
00:33
ไม่ยอมรับไว้ ซึ่งวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมละ ย่อมบรรเทา กระทำให้สิ้นสุด ให้ถึงความ ไม่มีอีก ต่อไป
00:44
ไม่ยอมรับไว้ ซึ่งอกุศลธรรมทั้งหลาย อันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมละ ย่อมบรรเทา กระทำให้สิ้นสุด ให้ถึงความ ไม่มีอีก ต่อไป
00:59
นี้เรียกว่า ปหานสัญญา
01:04
ธรรมจากพระโอษฐ์
01:08
ขอขอบคุณเสียงสาธยายธรรม ภิกษุวัดนาป่าพง ปทุมธานี
01:09
@tathakotwords
01:12
โปรดติดตาม วิราคสัญญา - นิโรธสัญญา ในคลิปถัดไป