Whiteboard Black & White [copy]

Whiteboard Black & White [copy]

Published on 6 October 2020
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:06
CÁC HÌNH THÁI KINH TÊ - XÂ HÔI
00:11
Các hình thái kinh tế - xã hội
00:25
Cộng Sản Nguyên Thủy
00:39
CHIẾM HỮU NÔ LỆ
00:51
PHONG KIẾN
01:03
TƯ BẢN CHỦ NGHĨA
01:14
CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN
01:21
THANK YOU   
01:22
FOR YOUR WATCHING